תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

חזון ואסטרטגיה

17/11/2016
הקיבוץ הדתי
חזון ואסטרטגיה
נקודות ראשונות
אייר תשע"ו - מאי 2016

מאין באנו- תורה ועבודה נוסח הקיבוץ הדתי

מגילת הנטיעה

... תלושים היינו בגולה והתלישות הייתה המחלה האיומה של עמנו בניכר. לשורשיות אנו זקוקים, לאחיזה איתנה באדמת המולדת, זאת העבודה שאנו עושים במקום הזה. העצים האלה שאנו נוטעים היום לסמל יהיו לנו, סמל לדרכנו כחלוצי האומה, אות- ברית עם אדמת המולדת - "כי האדם עץ השדה". השורשים העמוקים של העצים יזכירו לנו את חובתנו להיות דבוקים בעולם המעשה; בבניין, בנטיעה ובעבודה. הענפים הגבוהים שיתרוממו אל-על יעוררו אותנו כלפי מעלה, לדעת את קוננו ולשאוף תמיד לשלמות מוסרית ולקדושת-חיים. זאת הדרך של אבותינו הקדמונים וזו דרכנו כחלוצי תורה-ועבודה.
שלום קרניאל, מגילת הנטיעה, שבט תש"ד

לחשוב ולרצות ב"גדול"
•לחזור להיות ספינת דגל של הציונות הדתית
•להיות כוח מוביל ומחבר בחברה הישראלית- לחזור לשדה הציבורי. כנגד השיתוק – לחדד את המכנה המשותף
•להציב אתגרים חלוציים למבוגרים, צעירים נוער
•בשביל זה צריך להיות יותר גדולים ויותר מחוברים
•לחשוב "כלליות", ולפתח כלים לראיה כללית

מחשבת הכללות ויחסה לפרטיות

מחשבה כללית:
האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק
הקטנות, ואין קץ ליסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום, ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר...
ראי"ה קוק, אורות הקודש ג' קמ"ז

תנועה חיה - מיישבת ורעיונית

לא לחינם העמידו את הסוציאליות על המטריאליות ועל מלחמת המעמדות. דבר זה בלבד, שמייסדי הסוציאליות העמידו את כל החיים ואת כל מלחמת החיים האנושיים על צד אחד, מראה ברור, כמה מן המחשבה הטכנית יש כאן. הלא צריך שיהיה סוף סוף ברור, כי כל השמות המפורשים האלה: מטריאליות, אידיאליות, גשמיות, רוחניות יש להם אולי מקום בחקירות המוח הקר או בציורי הדמיון הנלהב, אבל לא בחיים.
בחיים אין חומר בלי רוח ואין רוח בלי חומר. כן הוא בחיי כל גוף חי, וכן הוא בחיים הקיבוציים של גוף קיבוצי חי, במידה שהוא חי ובריא. זהו הקריטריון של החיים: כנגד כל אטום של חומר – טיפה של רוח, וכן להפך, כנגד כל טיפה של רוח – אטום של חומר. נטייה מזה לאחד הצדדים, לאיזה צד שהוא, היא אנומליה. ליקוי החיים. וזהו, אפשר כמדומני לומר, גם הקריטריון של כל מוסריות, של כל מידה נכונה וגם עליונה.
אף אמנם לא המטריאליות הוא הדבר הדוחה שבסוציאליות. כמו שחושבים רבים מהמרגישים את הדחייה (הרי יש בה גם זרמים לא מטריאליסטיים), כי אם המיכניות שבה. את המיכניות הזאת אתה מרגיש בכל מעשיהם וחייהם המפלגתיים של חסידי הסוציאליות וגם בכל מה שהם כותבים.
דומה אתה לפעמם ורוצה לראות שם מרחב, מעוף שירה, אבל כשאתה מתבונן בדבר מקרוב, אתה רואה, כי זה מרחב של תערוכה גדולה, של שדה מלחמה גדול, של כר נרחב לתהלוכה חגיגית גדולה, אבל לא מרחבו של עולם; מעוף של אווירון, של צפלין משוכלל, עם כל השאון והרעש שלהם, אבל לא מעוף של נשר, אף לא של יונה, ואפילו לא צל צפור דרור קטנה; שירה של גרמופון, של מכונה לשירה מצוינה, אבל לא שירה של נפש אדם חיה.
א"ד גורדון, עבודתנו מעתה, לאומיות וסוציאליות

תנועה מיישבת

•הבנת הייחוד- הזהות שלנו כקיבוצים: התאגדות (=קואופרציה) להתיישבות שיתופית חקלאית דתית, המקיימת ערבות הדדית ברוח תורה ועבודה
•חזרה לזירה ההתיישבותית בכל המובנים
•שיבה לעשיה החלוצית בתנאים החדשים

המשימות
•בחינת חיבור יישובים מתאימים נוספים לתנועה, בייחוד במקומות שיש משימה לאומית!
•ליווי ודחיפת היישובים - בצמיחה, בגדילה, התפתחות- הבנת החסמים ופתיחתם
•עבודה משותפת: יישוב, מוא"ז, תנועה, חט"ל, משרדי ממשלה
•בניית אסטרטגית צמיחה חברתית- פיזית- כלכלית בכל יישובי התנועה.
•קליטת חברים חדשים בכל הקיבוצים –
•ברמת התנועה: גדילה משמעותית- במספר החברים. היעד לעשור הקרוב: הכפלת מס' החברים= כ- 7,000 חברים; ברמת היישוב הבודד- גידול ממוצע של כ 33% בתי אב (בסה"כ).
•קליטת תושבים לחברות בקיבוץ- איחוד מעמדות, שזירת הקהילה
•הקמת יישוב – קיבוץ חדש

ערבות הדדית וכח היחד
•סיוע ותמיכה ליישובי התנועה בעת משבר- "וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ"(בשת"פ של התנועה, המוא"ז, הארגון האזורי, החט"ל)
•פיתוח "כח היחד"- למען האינטרסים המשותפים
•חיבור ופעולה משותפת עם תנועות ההתיישבות האחרות

האתוס
•המשך חיזוק האתוס ההתיישבותי התנועתי: בארות בנגב, כפר עציון, טירת צבי; סיפורי ואתרי המורשת בקיבוצים וסביבתם
•בניית אתוס המשכי

היבט פיזי - כלכלי
•שמירת ופיתוח החקלאות בקיבוצים- תכניות צעירים בחקלאות
•פיתוח כלים יעילים למאבק שלנו על האינטרסים המשקיים, החקלאיים הקהילתיים
•פיתרון משבר הבנייה בקיבוצים שלנו בתוך התנועה הקיבוצית כולה
•קבלת החלטות ברמת היישוב בנושא הקרקע בהתייחס לחלופות הקיימות (רמ"י)

תנועה רעיונית

•הבנת הייחוד- הזהות שלנו כקיבוצים: התאגדות (=קואופרציה) להתיישבות שיתופית, חלוצית חקלאית דתית, המקיימת ערבות הדדית ברוח תורה ועבודה
•לשוב ל"שדה הציבורי" (תוך הבהרת התכנים והדרכים)
•פיתוח כלים מתאימים לחשיבה ורגש תנועתי- ציבורי- כללי- בתוך הקיבוצים- "תאים תנועתיים"?
•החינוך התנועתי- משנת תורה ועבודה בנוסח הקיבוץ הדתי, כמסד לזהות המשותפת, במערכות החינוך ביישובי התנועה
•ניסוח מחודש ומותאם של משנה זו
•המשך תנופה ופיתוח של הפעילות החינוכית המשותפת
•שיתופי פעולה ואיזונים נכונים ביחס עם בני עקיבא

תנועה רעיונית - משימתית - חלוצית
•הגשמה, פיתוח אתגרים חלוציים חדשים בהיבט חברתי משימתי
•המשך חיזוק ופיתוח פרוייקטים חברתיים בקיבוצים (צב"ר, בתים לחיים לבעצ"מ, תכניות ומוסדות חינוך ועוד)
•בעבודה ובחקלאות- "רגבים", תכניות "עבודה עברית"- עמלי, יונתן
•כפרי הנוער – נושא בפיתוח ולמידה
•בשדה החברתי בישראל וב"תיקון עולם"- הגדרת משימות חדשות
•פיתוח נכון של רעיון וכוח הקהילה- בקהילות שלנו: קרבה, שותפות, איזון בין יחיד ויחד, בין שותפות וצמצום פערים, לבין עצמאות ואחריות
•חיבור לשדה של הקהילות השיתופיות בישראל- קיבוצים עירוניים וקואופרטיבים
•רעיון השותפות והערבות ההדדית- פיתוח מחדש בקיבוצים מתחדשים

ההיבט ההגותי
•חידוש השיח הרעיוני- הגותי – רוחני ("משבי רוח" התחלות במוסדות החינוך התנועתיים)
•יצירה הגותית חדשה מתוך אמונה: "חסר לנו הדבר הראשוני הנחוץ ליצירה דתית- האמונה החזקה והעמוקה שהיא תמיד המקור הראשי לכל יצירה" (שלום קרניאל, במחננו, י"ט תשרי, תש"ה)
•פיתוח מוסדות החינוך התנועתיים ככלי מתאים, חיבור נכון בין המוסדות, חיבור נכון ליישובים, לקהילות
•הקודש, האומה והאנושיות – פיתוח יסוד האדם, האנושיות לצד הקודש והאומה

השדה הציבורי
•להיות כוח מאזן בתוך הציונות הדתית- להיות "מתונים נלהבים"
•גשר וכוח מחבר בין מגזרים - דתיים וחילוניים, שמאל וימין- להתחיל בחיבור להתיישבות העובדת
•אורתודוכסיה מודרנית – חיבור לתנועות וארגונים קרובים
•המשך שילוב נשים בעולם התורה, וחיבור שילוב הציבור הכללי בתורה ובלימודי יהדות
•"תיקון עולם"- אחריות חברתית "לרפא עולם שבור"
•חיבור כוח השותפות לדגמים של קהילות שיתופיות נוספות/ אחרות- שיתופי פעולה

תנועה משפחתית בצמיחה

•שמירה על האופי המשפחתי, חברתי ופעילות תנועתית – חברתית (שבתות; עלונים ; אירוח מערכות חינוך; ביקורים)
•סיוע בחירום- היערכות לקליטה הדדית של יישובים באזורי איום וסיוע נוסף בחירום.
•פיתוח וחידוש קשרים חברתיים בין קיבוצים – תכניות מובנות

התאמת מבנה אירגוני

•התאמת כוח האדם והפעילים לתכנית אסטרטגית
•כפרי הנוער- השקעה חדשה- כניסת נחמיה לפעילות
•בחינת המבנה וצורת הפעלת המוסדות התנועתיים (מזכ"פ, מזמו"ר, מועצת התנועה, ועדה רעיונית ופוליטית)
•בחינת מבנה וצורת פעילות התנועה במוסדות החינוך התנועתיים

היבט כלכלי

•יצירת מקורות הכנסה חדשים (בשיעור כ 2.5 מיליון ₪ נוספים בשנה)
•ניצול תקנות/ קולות קוראים מתאימים, פיתוח וניצול משאבים קיימים
• בניית תכנית רב שנתית מסודרת לצמיחה כלכלית
חסר רכיב