תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מזכיר התנועה

25/01/2021

אמיתי פורת

מזכ"ל

דוא"ל:mazkal@kdati.org.il

נייד: 050-7526974

משרד: 03-6072703


תכנית עבודה תש"ף – 2021
 
תמצית היעדים התנועתיים ל- 2021:

1.    כללי: התכנית תשדר פנימה והחוצה, פעולה ותנועה שיש בהן תנופה והתחדשות מצד אחד, ויציבות מצד שני ; תתייחס גם למשימת "העברת מקל הנהגת התנועה לדור הבא" ; תכלול התארגנות לקראת קיץ 2021  - כניסתה של מזכ"לית חדשה לתנועה ; תתייחס למציאות שבה מגפת הקורונה נמשכת לשנת 2021 ולאפשרות של עצירתה בעקבות החיסון. 
2.    התיישבות וצמ"ד: צמיחה של מספר חברי התנועה ב- 10%. עדכון תכנית צמיחה ביישובי התנועה ; בינוי קהילה - קיבוץ מתחדש - הטמעת רעיון 'קהילה קיבוצית דתית במיטבה' ו'הקיבוץ הדתי המתחדש'; חיזוק מרכיבי הברית הקיבוצית, חיבור דור חדש ; הגדרת חזון וייעוד מחודש לקיבוץ המתחדש ; ליווי משמעותי ליישובים מעוכבי צמיחה - חברתית וכלכלית  ; הרחבת פעולה: בחינת מיזם לחיבור יישובים קהילתיים מתאימים לתנועה ברשת קהילתית - למעגל משימות ; סיוע להתיישבות צעירה (בקעה ונגב) ; התאמת הפעילות בהתאם למבנה ארגוני חדש ; תכנון וקרקע- תב"עות מתאימות לפיתוח לכל היישובים, הובלת מאבקי/ הסדרי קרקע (חלופת האגודה, קרקע חקלאית גוש עציון).
3.    חינוך: התאמת פעולת אגף מוסדות החינוך תנועתי במודל כלכלי יציב ; בניית שת"פ רחב עם רשת 'דעת' בכפרי הנוער, והפעלה מחודשת של הועדה לעליית הנוער הדתי ; ייצוב ופיתוח מוסדות החינוך התנועתיים (בדגש על מדרשת עין הנצי"ב ומרכז הרצוג)  ; הקמת מבנה בית מדרש למדרשת עין הנצי"ב וקידום בניית מבני קבע לצהלי ולרוח השדה.
4.    מעורבות חברתית ומשימות לאומיות: ייצוב וביסוס צוותי מעורבות חברתית בקיבוצים וקידום של לפחות פרויקט אחד משמעותי בכל קיבוץ ; שמיטה- תכלול השמיטה החקלאית, הפעלת תכנית ופרוייקטים חברתיים ; הרחבת מיזם בתים לבעלי צרכים מיוחדים ; בחינת מיזם הקהילות במרחב העירוני/מחוץ לקיבוצים ; חיבור יישובים קהילתיים מתאימים למשימות חברתיות.
5.    כלכלה ופיתוח: שירותים כלכליים – ייצוב , הגדלת מקורות ב- 0.5 מיליון ₪ ע"י פיתוח שירותים כלכליים, גיוס כספים. קרן חיסכון לבניין בסכום של 2 מיליון ₪ לסוף -2021 ; התאמת מבנה אגף כלכלה.
6.    חיזוק הקשר עם הקיבוצים: 'מסע הקיבוצים'- בסימן העברת התנועה לדור הבא (ביקורי מטה), הקמת צוות תנועה בכל קיבוץ ;  קיום מועצת תנועה באביב תשפ"א ; חיזוק והתאמת מבנה המזמו"ר.
7.    מבנה ארגוני: החלפת מזכ"ל, חידוש אגף כלכלה וכספים ; הקמת מחלקת צמיחה מחדש ; הקמת אגף מוסדות חינוך, הפעלת מיזם 'בתים לחיים'.


תכנית עבודה מפורטת

התכנית האסטרטגית- השלמה ויישום, מבנה ארגוני וכוח אדם
1.    תפקיד מזכ"ל – העברת מקל
2.    השלמה והתאמת מבנה ארגוני:
 א.    חידוש אגף כלכלה וכספים
 ב.    הקמת מחלקת צמיחה ומעורבות
 ג.    הקמת אגף מוסדות החינוך והפעלת הועדה לעליית הנוער + מרכז
 ד.    הפעלת מיזם מיוחד בתים לחיים- לבעצ'מ במרחב הכפרי

מעורבות חברתית
1.    חיזוק משימתיות בכל היישובים - משימה משמעותית לכל קיבוץ
2.    הקמת בתים לבעצ"מ בכל המרחב הכפרי
3.    שמיטה: הובלת השמירה על מסגרת שמיטה ממלכתית; הובלת מיזמים חברתיים
4.     מיזם ל'חיבורים וחידוד המכנה המשותף' בחברה הישראלית
5.    (מיזם 'הייעוד המשותף' בקיבוצי התנועה)
6.    (פיתוח מודל צעירים והכוונה למשימה) 
7.    (בחינת מיזם קהילות הקבה"ד)

התיישבות, התרחבות וצמיחה בקיבוצים ובתנועה
1.    צמיחה במספר חברי הקיבוצים
2.    חיזוק וצמיחת היישובים הקיימים- עדכון תכנית צמיחה ובינוי בכל יישוב ל-3-5 שנים קדימה. דגש ליישובים מעוכבי צמיחה
3.    ליווי יישובים בפוטנציאל צמיחה משמעותי קיום תהליכי בינוי קהילה ביישובים (בדגש על ישובים בתהליך צמיחה מהירה) תוך שימוש במושגי קהילה קיבוצית דתית במיטבה, תהליכי חזון וייעוד לקיבוץ מתחדש
4.    קידום הקליטה למעמד אחד (לחברות) ביישובי התנועה המתאימים
5.    צרוף יישובים עמיתים מתאימים ; צרוף תושבים לתנועה (דרך הקיבוץ)
6.    ליווי יישובים- ניהול משבר/ בלימה ; גיבוש הסכמות על מודל צמיחה כחלק ממודל כולל 
7.    בחינת שת"פ עם יישובים קהילתיים

חקלאות -ייצוג האינטרסים, שירותים וליווי תנועתי
1.    החקלאות – יצירת תכנית עבודה להשפעה שלנו ; טיפול בנושאי התיישבות וחקלאות בהסכמים קואליציוניים
2.    התאמת שירותי התנועה - בניית תכנית עבודה משותפת בין התנועה והמוא"ז בכל מרחב
3.    תכנון: מבנה לטיפול תב"עות עדכניות לכל קיבוץ
4.    קרקע: הובלת מאבק חלופת האגודה
5.    שמיטה: הובלת השמיטה הממלכתית

התנהלות כלכלית אחראית, צמיחה כלכלית
1.    תקציב 21 מאוזן המשך בניית קרן חיסכון ובניין
2.    המשך יצירת מקורות חדשים על ידי שותפויות ופרוייקטים, מיצוי נכסים ופעילות עסקית ; מינוף 'כח היחד' של קיבוצי התנועה והתנועות האחיות
3.    בניה מחדש של אגף הכלכלה וכספים והכנת סל שירותים כלכלי, נגיש וברור
4.    הקמת אגודת ידידים ובנים

מיצוב ומיתוג פעילות התנועה פנימה והחוצה
1.    פוליטי: עבודה שיטתית מתואמת, יעדים ברי השגה, יצירת כתובות אמינות, שיטתיות לשנה זו. 
2.    תכנית עבודה מחודשת עם דוברות ויח"צ
3.    עבודה שיטתית ברשתות החברתיות

חיזוק הקשר עם הקיבוצים מזמו"ר ומועצת התנועה
1.    'מסע הקיבוצים'- בסימן העברת התנועה לדור הבא (ביקורי מטה)
2.    הקמת צוות תנועה בכל קיבוץ
3.    חיזוק והתאמת מבנה המזמו"ר
4.    קיום מועצת תנועה באביב תשפ"אחסר רכיב