תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

פרשת וארא תשס"ט 2009 (140) מאת עדנה פורת-לובושיץ

26/01/2009

דף פרשת השבוע

הקיבוץ הדתי
כ"ח בטבת תשס"ט, 24.01.09

גיליון מס' 140

 

פרשת וארא

"ויחזק לב פרעה"

מאת עדנה פורת-לובושיץ, קיבוץ בארות יצחק

 

סיפר ש.ז. כהנא ז"ל כי בכנס שהשתתף, הרצה פרופסור מפורסם על מכות מצרים ונתן הסבר מדעי לקריעת ים סוף. המרצה פנה אל כהנא ושאל אותו האם הוא מקבל את התיאוריה הזו. השיב לו כהנא: "כבר היה מלך אחד שחשב שזאת תופעת טבע ונכנס לתוך הים..."

שאלה העולה מסיפור קריעת ים סוף היא: מה חיזק את דעתו של פרעה עד הרגע האחרון, שאינו מקבל כי אלוקי ישראל הוא בורא הכל, שולט על הטבע, וכי ישנה השגחה פרטית?

עיון במדרשי חז"ל ובפרשני המקרא מאפשר הבנה על השקפת עולמו ואישיותו של פרעה הרשע. חלק מן הפרשנים מלמדים "סנגוריה" על פרעה, שנתפס על ידם כ"בובה" הנשלטת ע"י שריו, עבדיו ועמו. להבנתם, ההחלטה לשעבד את בני ישראו או לשלוח אותם לחופשי לא הייתה נתונה בידי פרעה, ולפי כך נוכל להבין כי יועציו, חרטומיו ועמו של פרעה הם המחזקים את לבו, באמצעי ענישה, בעצות או בהסברים מדעיים מודרניים המשתכללים ממכה למכה בשבע מכות מצרים המתוארות בפרשת "וארא".

עצות ואמצעי ענישה

"ויקם מלך חדש על מצרים" – והלא הוא פרעה. אלא שאמרו המצרים: בוא ונזדווג לאומה זו. אמר להם: שוטים! עד עכשיו אנו חיים משלהם והיאך נזדווג להם עכשיו? אילולא יוסף לא היה לנו חיים. כיוון שלא שמע להם הורידוהו מכסאו שלושה חודשים עד שאמר להם: כל מה שאתם אומרים אני עושה (תנחומא שמות ה). פרעה פחד לגלות לעם כי יד השרים הייתה במעל הזה ולא מלבו פן יורידוהו מכסאו, כי בידם להסירו ולהחזירו" (שם, עץ יוסף).

"דלת העם הם שהתחילו בעצת הגלות ועבדי פרעה שמעו להם. ואילו בגזרה להשליך הבנים ליאור יזמו עבדי פרעה את הגזרה והעם שמע לקולם" (ילקוט מעם לועז).

"ולא יכלו החרטומים לעמוד מפני משה לפי שהם השיאו עצה לפרעה להשליך ליאור כל הבן הילוד כדי שימות משה" (מדרש רבה).

מכת דם

ראשי המכשפים במצרים מחזקים את לבו של פרעה בהסבירם לו שהמכה באה ע"י מכשפות."אמרו ליה יוחנא וממרא (ראשי המכשפים) למשה: תבן אתה מכניס לעופרים" (מנחות פ"ה, א) "שהיא מקום הרבה תבואה... כך ארץ מצרים שהיא מלאה בכשפים אתה בא לשם לעסוק בכשפים" (שם, רש"י).

מכות צפרדע וכנים

החרטומים מסבירים לפרעה כי יש הסבר מדעי קוסמי למכת הכנים. "אצבע אלוקים היא כי מכת מדינה היא זאת" (חזקוני), "באה מאת מערכת הכוכבים ולא באה מכח משה מאת השם" (לפי ראב"ע). ועל פי הרמב"ן "מערכת כוכבי השמים הביאה הצפרדעים על מצרים". מכות אלה ניתן להסבירן כתופעת טבע שכיחה/נדירה ולא כמכה מהשמים.

מכת ערוב

החרטומים לא נקראים יותר לפני פרעה. מי מחזק עתה את לבו?

"השכם בבוקר והתיצב לפני פרעה" –" רצה הקב"ה שיהיה לעיני כל העם [התראה], כי בצאת המלך המימה ילכו מרבית העם אחריו, והנה יתרה אותו לעיניהם אולי יצעקו אל אדוניהם לשוב מדרכו הרעה" (רמב"ן לפרק ח' פס' ט"ז). הפעם העם בשתיקתו נותן גיבוי וחיזוק לפרעה.

מכת דבר

"והפלה ה' בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים". מה ההסבר ה"מדעי" לתופעה זאת לחיזוק לב פרעה?

"בעבור שהדבר משינוי האוויר (קלקול האוויר) וראוי שיתפשט בכל הפלך" (רמב"ן). ויתכן כי כשחזרו עבדיו לספר לו שלא מת ממקנה ישראל עד אחד, לא ראו בזה פלא, שהרי מבואר שהאוויר המקולקל לא הגיע לארץ גושן.

מכות שחין וברד

"ויתכן שבמכות הראשונות היו החרטומים מחזקים את לבו להתפאר אצלו בחכמתם ועתה לא באו לפניו" (רמב"ן).

ממכת שחין הקב"ה מחזק את לב פרעה. "ה' מאמץ את לבו" (ראב"ע). וניתן לשער גם ע"י השפעת אימוץ הלב של עבדיו, כי הם מחזקים את לבו. אומרים לו עבדיו [במכת הברד] "אין הקב"ה מביא ככה פעם שניה" (חזקוני), "לא הכיתי לאומה ושניתי לה" (סוטה ט, א).

ולפי חזקוני "שלא הבטיחו משה רק בקולות וברד (אבל שיפסיק המטר לא הבטיח לו). אמר: עכשיו משה בדאי הוא ולפיכך "ויוסף לחטוא ויכבד לבו הוא ועבדיו".

 

השיטות לחיזוק לב פרעה משתכללות ממכה למכה: מהסבר על מכשפות, תופעת טבע שכיחה, מכת מדינה כתופעת טבע נדירה. ואם יאמר פרעה בכל זאת, כי את המכות מנחית אלוקי ישראל – נותנים לו  עבדיו ועמו גיבוי לחזקו באומרם כי אלוקי ישראל לא מכה שנית.

 

פרשת "וארא", מנקודת המבט המוצגת פה, מגלה לנו כי אפילו במשטר רודני, אין השליט יכול לגזור גזירות המנוגדות לצדק האלוקי, ללא קבלת תמיכה וגיבוי מצד גורמים שעליהם הוא שולט. פרעה חיזק את לבו ע"י כך ששכנע את עצמו, כי המכות ניתנות להוכחה ע"י המדע המודרני שבתקופתו כתופעות טבע, וכי עבדיו והעם משדרים לו לא לשלח את העם.

הוכחות "מדעיות" על מכות מצרים כתופעות טבע שכיחות או נדירות הוסברו כאפשריות ללא התערבות כח עליון מאז פרעה ועד היום הזה. פרעה וכל הנוהים אחיו מתכחשים לאמונתנו כי ישנה השגחה פרטית. כבר רד"ק בפרשת "וירא" האיר את עינינו בענין זה.

בפסוק "כי ידעתיו למען אשר יצוה [אברהם] את בניו ושמרו דרך ה'" אומר רד"ק: "ושמא יאמרו [הבנים] לא ישגיח במעשיכם? יאמר להם: ראו מה עשה בסדום ועמורה שהיו רשעים. ואם יאמרו מקרה הוא [זאת הייתה תופעת טבע] כמו שאנו רואים מקומות נשקעים מפני הרעש, והנה הוא [הקב"ה] אמר אלי קודם שישחיתם שישחית סדום ועמורה בעבור מעשיהם הרעים".

"תופעת הטבע" לא באה במקרה אלא קורית בזמן שהקב"ה השולט על הטבע מחליט להביאה.

  _____________________________________________________________

עדנה פורת-לובושיץ היא חברת קיבוץ בארות-יצחק. סיימה לאחרונה ריכוז תרבות וכעת עורכת את עלון הקבוצה - ה"ידיעון".


אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו באינטרנט באתר של הקיבוץ הדתי בכתובת:
www.kdati.org.il/.

כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.

תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: webmaster@kdati.org.il

אתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי: www.kdati.org.il

 

 

דף פרשת השבוע כקובץ PDF להדפסה
דף פרשת השבוע כקובץ WORD
חסר רכיב